Poslovnik podjetja

 

Alterna Distribucija d.o.o

 

Ljubljana, Oktober 2019

 

Vsebina poslovnika

 

  1. Osnovni podatki
  2. Kontakti
  3. Predmet poslovanja
  4. Sistem poslovanja
  5. Končne določbe

 

 

Poslovnik služi kot predstavitev operativnega dela podjetja. Na njegovi osnovi temelji sodelovanje s pogodbenimi poslovnimi partnerji.

 

Poslovni partnerji so podjetja, ki niso končni uporabniki, ampak kupujejo blago za nadaljnjo prodajo.

 

  1. OSNOVNI PODATKI

 

Pravna oblika       družba z omejeno odgovrnostjo
Sedež:      Dunajska cesta 151 , Ljubljana
Registracijska št. sodišča:             št. vložka: 2011/10427Ljubljana
Matična številka: 3932966
Osnovni kapital:  7.500 EUR
Direktor:  Nina Krajnc
Transakcijski račun:   

 

 

Addiko bank d.d., IBAN: SI56330000006412273, BIC: HAABSI22
Nova Ljubljanska banka d.d., IBAN: SI56029230259275126, BIC:LJBASI2X
Gorenjska banka d.d., Kranj, IBAN: SI56070000004097370, BIC: GORESI2X
Davčna št.:   SI90394780
Tel:    386-1-5202-800
Internet domača stran:         https://www.alterna.si
Delovni čas: 8.00 do 16.00 (ponedeljek –petek)
   

 

  1. Kontakti

Centrala

telefon: +386 (0) 1 5202 800 

fax: +386(0) 1 5202 840

E-pošta: info@alterna.si

 

Direktor: Nina Krajnc; telefon: +386(0) 1 5202800; E-pošta: nina.krajnc@alterna.si

 

 

1. PREDMET POSLOVANJA

 

Alterna Distribucija je distributer in zastopnik naslednjih blagovnih znamk:

 

IBM:

Osebni in prenosni računalniki Strežniki X, I in P serije Storage (pomnilniški) sistemi

Potrošni material za  storage sisteme

IBM programsko opremo

 

LENOVO

Osebni in prenosni računalniki Strežniki

 

Lexmark

Inkjet tiskalniki,

All-in one- tiskalniki Laserski tiskalniki Potrošni material

 

Equip

Pasivna mrežna oprema

 

Conceptronic

Dodatki za domače uporabnike

 

Levelone

Aktivna mrežna oprema

 

Eaton

Brezprekinitveni napajalni sistemi proizvajalca Eaton, to je tretjega največjega proizvajalca tovrstnih sistemov v svetu.

 

ZIMBRA

Programska oprema za elektronsko komuniciranje

 

 

4. Sistem poslovanja

To poglavje predstavlja osnovno informacijo o načinu poslovanja med ALTERNO in njenimi pogodbenimi partnerji.

 

4.1. CENIK

Alternini ceniki predstavljajo osnovno informacijo, s katero ALTERNA informira svoje partnerje o ponudbi, ceni in osnovnih specifikacijah blaga. Cene so v EUR in se oblikujejo na podlagi podjetniškega menjalnega tečaja Nove ljubljanske banke, za US$.

Pridružujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne objave. Posebne ponudbe veljajo do razprodaje zalog! Napake niso izključene!

Ceniki se posredujejo preko elektronske pošte v obliki zapisa Microsoft Excel formata, na voljo pa so tudi preko spletne strani ALTERNE, ki je dostopna preko dodeljenega gesla.

 

4.2 OBVEŠČANJE
Partnerje informiramo z osnovnimi podatki preko pošte, elektronske pošte, spletne strani. Elektronska pošta predstavlja prednostni način komuniciranja s poslovnimi partnerji. Vsi zaposleni v ALTERNI imajo svoj elektronski naslov (ime.priimek@alterna.si).

 

4.3 SPLETNA STRAN in B2B trgovina
Spletna stran (www.alterna.si) posreduje prodajne in tehnične informacije o prodajni ponudbi ALTERNE. Pogodbeni partnerji imajo omogočen dostop do cenikov in varnostnih certifikatov za računalniško opremo preko gesla.
B2B trgovina je prav tako dostopna preko gesla. Partnerju omogoča naročanje artiklov, pregled zalog in trenutnih cen, podatke o svojih nedobavljenih nalogih ter odprtih in zapadlih terjatvah.
Posredovanje svojih gesel nepogodbenim partnerjem ima lahko za posledico prekinitev pogodbe in poslovnega sodelovanja med kupcem in ALTERNO.

 

4.4 PRODAJNI PROCES
Prodajni proces poteka na osnovi principov, ki so razloženi v poslovniku podjetja.

 

4.5 NAROČILA
Cenik, ki se pošilja kupcem predstavlja osnovno informacijo na osnovi katere se kupcu v skladu z njegovim povpraševanjem izdela predračun. Predračun pošljemo v skladu z željami kupca po elektronski pošti, faxu ali po pošti.
Veljavnost ponudbe je 2 (dva) dni. Rezervacijo blaga se uredi v dogovoru s komercialistom in velja največ dva dni. Če je kupec ne potrdi z naročilom, se rezervacijo po dveh dneh avtomatično izbriše.
Naročila, ki se sklicujejo na našo ponudbo, sprejemamo po elektronski pošti, faxu, po pošti ali po internet trgovini B2B.

 

4.6 CENE
Cene obračunavamo v skladu s cenikom družbe ali v skladu s pisnimi dogovori med prodajnim oddelkom in kupcem. Kot pisni dogovor velja Email, fax ali potrdilo po pošti. Ceniki so na voljo tudi preko spletne strani www.alterna.si, in sicer s pomočjo gesla, ki ga kupec pridobi preko prodajne službe.

 

4.7 DOBAVA BLAGA
Ob izdaji blaga izpišemo dobavnico. Prejem blaga kupec potrdi s podpisom dobavnice.
Pri naročilih, katerih vrednost je večja od 500 Eur+DDV, ALTERNA organizira dostavo na lastne stroške preko dostavne službe Interevropa express, kurirske službe GLS, ali lastne kurirske službe. Za te pošiljke ALTERNA odgovorja za stroške poškodovanega ali izgubljenega blaga v okviru materialne vrednosti le-tega.
Pri naročilih manjše vrednosti se blago dvigne v skladišču ALTERNE, ali pa se pošlje na stroške kupca po dostavni službi, ki jo izbere in plača kupec. Dostavna služba prevzema blago vsak dan do 15.00 ure. Delovni čas skladišča je od ponedeljka do petka, od 8.00 do 16.00 ure.
Pri dobavi blaga preko dostavne službe, kupec s podpisom dobavnega lista dostavne službe potrjuje dobavo blaga po priloženi dobavnici, ki je priložena dobavnemu listu.
Reklamacije glede dobavljene opreme sprejemajo komercialisti po elektornski pošti v 8 (osmih) dneh po datumu na dobavnici.

 

4.8 PLAČILNI POGOJI
V primeru, da stranka nima odloga plačila, se blago plača po predračunu vsaj 1 (en) delovni dan pred dobavo blaga.

 

Na podlagi dobavnice se istočasno izda tudi račun, ki se ga naslednji dan pošlje po pošti.

Valuta plačila velja do dogovorjenega limita določenega v dodatku, v katero se upošteva vsa vrednost blaga, ki ni bilo plačano, ter ostale morebitne neporavnane obveznosti. V kolikor kupec preseže dogovorjeni limit, se kupec obvezuje, da bo s poplačilom obveznosti, ki presegajo limit, pridobil možnost odloga plačila.

Odlog plačila je določen na podlagi realiziranega letnega prometa v preteklem letu, plana za tekoče leto, preizkusne dobe sodelovanja, velikosti naročila ali predhodnega dogovora na podlagi pomembnosti naročila.

Po dogovoru je pri določenih programih za plačilo vnaprej možno dobiti še dodatni popust. Načini plačila: nakazilo na poslovni račun ali asignacija ali cesija ali pobot ali avalirana menica.

Pogodbena partnerja se strinjata, da bosta morebitne odprte medsebojne obveznosti in terjatve kompenzirala brez posebnega medsebojnega soglasja.

 

Partnerju se lahko na osnovi njegovih prodajnih rezultatov in njegove prodajne aktivnosti izplača boniteta ali bonus , kar je predmet poslovnega dogovora.

 

Vsi dobropisi se izkoristijo pri naslednjem nakupu in niso predmet vračila denarja. Alterna pričakuje od svojih kupcev minimalni letni promet v višini 5000 Eur.

ALTERNA lahko stimulira rednost plačil, kar se ugotovi, če so vsi računi (100%) plačani v roku zapadlosti.

 

4.9 ZAVAROVANJE PLAČILA IN ZAMUDNE OBRESTI

Kupec bo v primeru odloženega plačila za zavarovanje plačila pred pričetkom izvajanje te pogodbe predložil bianco menico, avalirano s strani lastnika firme, direktorja ali banke, z ustrezno menično izjavo, kot jo bo predložila ALTERNA .

Če za kupca velja avans kot pogoj plačila, potem bianco menica ni potrebna.

 

V primeru zamude plačila si ALTERNA pridržuje pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

ALTERNA lahko vnovči menico na znesek zapadlih, a ne plačanih obveznosti, povečanih za  vsoto zakonskih ali pogodbeno dogovorjenih zamudnih obresti, v kolikor kupec ne bo pravočasno izvršil plačila svojih obveznosti.

Kupec se obvezuje, da bo vsako uporabljeno menico, ki bo poslana na vnovčenje, pa je ne bo možno vnovčiti, takoj nadomestil z novo. Računalniška oprema, dobavljena po tej pogodbi, ostane do dokončnega plačila (vključno z morebitnimi obrestmi in stroški) last ALTERNE. V primeru, ko kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti pravočasno, je ALTERNA upravičena opremo, na stroške kupca, prevzeti nazaj.

 

4.10 ZAMENJAVA BLAGA

Kupcu blago na njegovo željo zamenjamo, vendar samo v predhodnem dogovoru s komercialistom v 8 (osmih) dneh po prevzemu, in sicer po cenah, zmanjšanih za 10%.

Blago se zamenja takoj, če je za napako v dobavi blaga kriva ALTERNA. V takem primeru ALTERNA krije prevozne stroške od kupca do ALTERNE in nazaj.

 

4.11 GARANCIJSKI POGOJI

Kupec je seznanjen s pogoji garancij, ki jih predpisuje posamezen principal, in ki so posebej definirani.

IBM Garancija:

 

IBM jamči, da je vsak stroj takrat, ko ga dobavi pooblaščeni IBM poslovni partner, v dobrem delovnem stanju, in da ustreza IBM-ovim uradno objavljenim specifikacijam.

Garancijski rok začenja teči z datumom začetka garancijske dobe.

 

IBM bo po lastni presoji v okviru garancijske storitve pokvarjeni stroj zamenjal. Garancijska storitev bo obsegala dobavo stroja v garancijskem roku pooblaščenemu IBM-ovemu servisu ob predložitvi dokazila o nakupu (IBM WTC oranžni garancijski list, kjer so navedeni vsi IBM-ovi garancijski pogoji ter račun, izstavljen končnemu uporabniku, ki navaja tip/model/serijsko številko).

 

Upravičenost do povračila potnih stroškov je potrebno preveriti pri ponudniku garancijske storitve.

Predpogoj: Za določitev vrste napake je potrebno opraviti ustrezno diagnostiko. V primeru, da napake ni, mora kupec plačati morebitne stroške.

Izjema: Za IBM-ove izdelke, ki imajo svetovno garancijo, katerikoli IBM-ov garancijski list pomeni dokazilo o nakupu.

Če IBM ne določi drugače, imajo rezervni deli trimesečno garancijsko dobo.

Glede programske opreme, za katere IBM določi razpoložljivost servisa, pravica do odškodnine zajema

IBM-ovo popravilo ali odpravo programskih napak, če po ponovnem prizadevanju IBM ni sposoben zagotoviti, da bi program deloval v skladu s svojimi specifikacijami.

IBM-ova garancija ne zajema popravila škode, povečane porabe servisnega časa ali zamenjave delov, do katerih je prišlo zaradi:

-nezagotovitve trajnega namestitvenega okolja, kot ga predpisuje IBM,

-kupčeve uporabe stroja v drugačne namene kot je predvideno,

-uporabe neoriginalnega potrošnega materiala ali servisne storitve nepooblaščenih serviserjev.

 

GARANCIJA OSTALIH PROIZVODOV

Garancijski rok se prične z datumom začetka garancijske dobe, najkasneje pa 3 (tri) mesece po dobavi blaga kupcu, ki kupuje to blago za nadaljno prodajo.

Garancija za potrošni material Lexmark je 3 (tri) mesece po prodaji blaga končni stranki.

ALTERNA bo po lastni presoji v okviru garancijske storitve pokvarjeni stroj zamenjala. Garancijska storitev bo obsegala dobavo stroja v garancijskem roku pooblaščenemu servisu ob predložitvi dokazila o nakupu (račun prodajalca in garancijski list, ki je opremljen s pečatom prodajalca ter datumom prodaje).

Upravičenost do povračila potnih stroškov je potrebno preveriti pri ponudniku garancijske storitve.

Predpogoj: Za določitev vrste napake je potrebno opraviti ustrezno diagnostiko. V primeru, da napake ni, mora kupec plačati morebitne stroške.

Če ALTERNA ne določi drugače, imajo rezervni deli trimesečno garancijko dobo.

Glede programske opreme, za katere ALTERNA določi razpoložljivost servisa, pravica do odškodnine ne velja za popravilo strojne opreme in odpravo programskih napak, če niso direktno povezane z inštalacijo kupljene strojne opreme.

ALTERNINA garancija ne zajema popravila škode, povečane porabe servisnega časa ali zamenjave delov, do katere je prišlo zaradi

-nezagotovitve trajnega namestitvenega okolja, kot ga predpisuje proizvajalec

-zaradi kupčeve uporabe stroja v drugačne namene kot je predvideno,

-uporabe neoriginalnega potrošnega materiala ali servisne storitve nepooblaščenih serviserjev.

Kupec uveljavlja garancijo posameznih izdelkov v skladu s pogoji garancij proizvajalcev oz. v skladu z garancijskimi pogoji, ki se nahajajo na garancijskem listu ALTERNE.

V primeru uveljavljanja garancije, je kupec odgovoren za plačilo vseh stroškov povezanih z dobavo blaga na pooblaščeni servis.

Če je garancija upravičena, je ALTERNA oz. pooblaščen servis plačnik vračila popravljenega blaga na lokacijo kupca ali končnega uporabnika.

 

ALTERNA jamči, da bo oprema v dobrem uporabnem stanju, in hkrati kupcu zagotavlja garancijske pogoje dobavitelja opreme, razen v primeru, ko se kupec in ALTERNA pisno dogovorita o posebnih garancijskih pogojih.

ALTERNA bo kupca obvestila o poreklu blaga in sestavnih delov, če to lahko vpliva na kakovost, garancijske pogoje ali na drugi način odstopa od znanih standardov.

ALTERNA zagotavlja brezplačno garancijsko vzdrževanje pod pogojem, da končni uporabnik predloži izvajalcu garancije račun prodajalca ter garancijski list, ki je opremljen s pečatom prodajalca in z datumom prodaje.

 

 

 

Končne določbe

Poslovnik družbe ALTERNA je sestavni del pogodbe o prodaji računalniške opreme.

Za poslovanje s kupci veljajo izključno pogoji, ki so navedeni v poslovniku, razen če v prodajni pogodbi ni drugače določeno. S podpisom pogodbe o prodaji računalniške opreme, kupec potrjuje, da je sezanjen tudi s poslovnikom družbe.

 

O kakršnihkoli spremembah poslovnika bodo poslovni partnerji in stranke obveščeni v skladu z običajnim obveščanjem partnerjev po elektronski pošti.

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo prikaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?